Energiledelse | ENØK-analyse | Energianalyse

Energiledelse

Energiledelse dreier seg om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Effektiv energiutnyttelse kan sikre optimal produksjon og bruk av energi i virksomheter. Gjennom energiledelse kan lønnsomme atferds- og investeringstiltak påvises og gjennomføres. Lavere energibruk reduserer kostnader, bedrer miljøprofilen og styrker konkurranseevnen. Den nye internasjonale standarden NS-EN ISO 50001 er et effektivt verktøy for implementering av energiledelse.

Få grep på energibruken i egen virksomhet
Det overordnede målet med NS-EN ISO 50001 er å hjelpe virksomheter med å etablere nødvendige systemer og prosesser for å forbedre energieffektiviteten. Systematisk energiledelse vil føre til kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av klimagasser.
Standarden inneholder krav til et energiledelsessystem slik at virksomheter skal bli i stand til å utvikle og iverksette en politikk og sette mål som tar hensyn til lovbestemte krav og opplysninger om vesentlige energiaspekter. NS-EN ISO 50001 skal brukes av dem som etablerer og opprettholder et system for energiledelse i en virksomhet. Standarden gjelder for alle organisasjonstyper og -størrelser, uavhengig av geografiske, kulturelle og sosiale forhold. Standarden for energiledelse kan brukes uavhengig av eller sammen med andre ledelsessystemer. Energiledelse bygger på de samme prinsippene som miljøstyring (NS-EN ISO 14001) og kvalitetsstyring (NS-EN ISO 9001), og kan med fordel integreres i et samlet styringssystem.
For å lette bruken av NS-EN ISO 50001 er strukturen i standarden lik strukturen i NS-EN ISO 14001.

Aktuelt for alle virksomheter, sektorer og markeder
Det har vært et mål å lage en generell standard som kan brukes av alle sektorer, for eksempel bygg, anlegg, industri, transport og kraftproduksjon. Utgangspunktet for å lage standarden er knyttet til intensjonene i Direktiv for effektiv sluttbruk av energi og energitjenester (2006/32/EC) og Europakommisjonens handlingsplan for å realisere potensialet for energieffektivitet med 20 % innen 2020.

Miljødirektoratet anbefaler NS-EN ISO 50001

Miljødirektoratet stiller krav om innføring av energistyringssystem i industrivirksomheter i tillatelser etter forurensningsloven. Norske virksomheter har gjennom internkontrollforskriften plikt til å ha et system for kontinuerlig forbedring. Dette innebærer å lage handlingsplaner, som igjen er utgangspunkt for at mange virksomheter har valgt å sertifisere seg etter NS-EN ISO 14001. Klifs krav om energistyringssystem innebærer ingen plikt til å sertifisere seg iht. NS-EN ISO 50001.

Miljødirektoratet mener imidlertid at standarden vil kunne gi bedre føringer i virksomhetenes systematiske arbeid med energiledelse. Klif er dessuten opptatt av at standarden fokuserer på klimaproblematikken og på de muligheter som energieffektivisering gir til å redusere klimagassutslipp.

Enova mener at energiledelse er både lønnsomt og bra for miljøet. Enova legger vekt på at energiledelse gir styrket konkurranseevne bl.a. gjennom reduserte kostnader. I tillegg er det et viktig og riktig miljøtiltak som gir en mer positiv miljøprofil. Energiledelse må inngå som en naturlig del av virksomhetens planer og målsettinger på linje med miljømål og økonomiske mål. Virksomheter må gjøre en systematisk kartlegging av eget bruk og finne ut på hvilke områder tiltak bør settes inn, og hvilke investeringer som kreves. Noe vil være lønnsomt og inntjent på kort tid, mens andre investeringer vil tjenes inn over lengre tid. Potensialstudier viser at det er mye å hente og penger å spare.

Standarden NS-EN ISO 5001 er oversatt til norsk.Hva er Energiledelse?
en systematisk, løpende innsats for å bruke energien på en bedre måte


Spar penger!

Ta en uforpliktende prat om energiplanlegging, legg igjen din informasjon her

Klikk her

ENØK analyse | Energianalyse

Når vi utfører en ENØK-analyse kan vi gi deg en status for bygningens energiforbruk og tilstand, men det aller viktigste for våre kunder er tiltakslisten med punkter som bidrar til økt energieffektivitet.

ENØK-analyse av næringsbygg
Når vi gjennomfører en ENØK-analyse får du se hvilken tilstand bygningen er i og hva slags energiforbruk den har. Det viktigste for våre kunder under en ENØK-analyse er dog tiltakslisten som følger med. Denne listen inneholder tiltak som kan utføres for å spare energibruk og unødvendige strømutgifter. Vi er uavhengige og utgangspunktet for en ENØK-analyse er hvordan vi kan bidra til at våre kunder sparer utgifter og dermed få en mer energieffektiv bygning.

I tillegg til ENØK-analyse utfører vi også energimerking, energivurdering av tekniske anlegg, trykktesting, termografi og energirådgivning. Med erfarne fagfolk sørger vi for en bedre bruk av energi, samtidig som bygningen også blir mer miljøvennlig.
Det kommer stadig flere krav i forhold til næringsbygninger og det kan være vanskelig å følge med. I den anledning kan vi komme inn og sørge for at alle krav oppfylles samtidig som virksomheten sparer penger.

Vårt rapporteringsverktøy

Når vi utfører en ENØK-analyse kan vi gi deg en status for bygningens energiforbruk og tilstand, men det aller viktigste for våre kunder er tiltakslisten med punkter som bidrar til økt energieffektivitet.

ENØK-analyse av næringsbygg

Når vi gjennomfører en ENØK-analyse får du se hvilken tilstand bygningen er i og hva slags energiforbruk den har. Det viktigste for våre kunder under en ENØK-analyse er dog tiltakslisten som følger med. Denne listen inneholder tiltak som kan utføres for å spare energibruk og unødvendige strømutgifter. Vi er uavhengige og utgangspunktet for en ENØK-analyse er hvordan vi kan bidra til at våre kunder sparer utgifter og dermed få en mer energieffektiv bygning.

I tillegg til ENØK-analyse utfører vi også energimerking, energivurdering av tekniske anlegg, trykktesting, termografi og energirådgivning. Med erfarne fagfolk sørger vi for en bedre bruk av energi, samtidig som bygningen også blir mer miljøvennlig.

Det kommer stadig flere krav i forhold til næringsbygninger og det kan være vanskelig å følge med. I den anledning kan vi komme inn og sørge for at alle krav oppfylles samtidig som virksomheten sparer penger.

I tillegg får du tilgang til vår kompetanse for å analysere driftsmønster og forbruk, og til å beregne hvilke tiltak som kan være lønnsomme å gjennomføre.