Energimerking

Hva er Energimerking

Energimerking er siden 2010 lovpålagt for alle bygg over 1000 m2 og alle bygg – lokaler over 50 m2 som skal leies ut eller selges. Energimerking er et resultat av et EU direktiv som Norge har forpliktet seg til og følge.
Energimerking gir bygget en karakter fra A til F og en fargeskala fra grønn til rød. Energimerking er lønnsomt for gårdeier og leietaker.

Hva koster Energimerking

Pris er avhengig av størrelse på bygg og antall ventilasjonsanlegg. Kontakt oss og vi sender tilbud samme dag.

Hvem utfører Energimerking

Våre rådgivere i Termoenergi utfører energimerking og energivurdering av tekniske anlegg i alle typer næringsbygg. Ved befaringer og gjennomgang i bygg utfører vi beregninger som fører frem til et energimerke og en offentlig energiattest. Som nøytral rådgiver ved energimerking har vi ikke noen bindinger til spesielle løsninger eller produkter.

Energimerking med Termoenergi

Våre anbefalinger tar alltid utgangspunkt i det som lønner seg best for kunden. Vi utarbeider da en energiattast på bakgrunn av byggets konstruksjon og tekniske anlegg. Per 2015 har Termoenergi utført energimerking i ca 15% av alle næringsbygg som er merket i Norge.

Termoenergi er en av de som har utarbeidet flest attester i Norge per idag.

Energimerking kreves i følgende tilfeller:
Før salg av bygning eller bolig
Før utleie av bygning eller bolig
Næringsbygg som tilhører to eller flere bygningskategorier må ha én attest for hver kategori
Før ferdigstillelse av hovedombygging av bygning eller bolig
Næringsbygg over 1000 m² oppvarmet BRA skal alltid ha en energiattest
Før ferdigstillelse av nyoppført bygning eller bolig


ENERGIMERKING | ENERGIVURDERING

ENERGIMERKING | ENERGIVURDERING

Prosessen ved energimerking

 • Planlegging med byggeier – forvalter
 • Gjennomgang – befaring med driftspersonale
 • Gjennomgang av tekniske anlegg – ventilasjon
 • Oppmåling av nødvendige arealer og fasader dersom det ikke finnes tegninger
 • Beregninger og utarbeidelse av energimerking
 • Tiltaksliste for energibesparende tiltak
 • Opplasting av beregninger til NVE sin database
 • Nedlasting av energiattest
 • Presentasjon av energimerke for gårdeier
 • Oppsummeringsmøte dersom gårdeier ønsker dette.
 • Vurderer videre fremdrift mot gjennomføring av energibesparende tiltak.

Energivurdering

Energivurdering av tekniske anlegg ble på lik linje med energimerking lovpålagt i 2010.
Vi ser at i 80% av de bygg hvor vi utfører energivurdering av tekniske anlegg så finner vi feil eller mangler ved innstilinger og driftstider. Her kan man spare mye penger ved riktig drift.
Det er en stor fordel og utføre energimerking og energivurdering av tekniske anlegg samtidig. Når man skal utføre energimerking og energivurdering av tekniske anlegg må vi ut på befaring i bygg og da vil dette være lønnsomt for gårdeier og få gjort energimerking og energivurdering av tekniske anlegg samtidig.


Mangler bygget ditt energiattest eller energivurdering

Send inn og få tilbud samme dag

Klikk her

Energivurdering av tekniske anlegg kreves ifølgende tilfeller:

Kjeleanlegg som er fyrt med fossilt brensel og har nominell effekt høyere enn 20 kW (regelmessig).

Klimaanlegg for kjøling og ventilasjon med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anlegg som samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 kvm. Ventilasjonsanlegg som betjener en enkelt bolig er unntatt så lenge nominell effekt er under 12 kW (regelmessig)

Eldre varmeanlegg med en kjele som er fyrt med fossilt brensel, har nominell effekt høyere enn 20 kW og har en alder på 15 år (engangsvurdering)


Spørsmål og svar (+) om energimerking av næringsbygg

De fleste næringsbygg er mer komplisert sammensatt og mer krevende å finne data for enn for boliger. I mange tilfeller vil det også være viktig å kjenne til standarden NS 3031 – som kan være vanskelig å forstå for folk uten teknisk bakgrunn . Vi har derfor satt kompetansekrav for merking av næringsbygg. Dersom eieren selv har den nødvendig kompetansen, kan han selv gjennomføre merkingen.

Den som tilfredsstiller de kompetansekravene som er stilt i forskriften (jf. Energimerking ved eksperter) er ekspert. Det er ulike kompetansekrav for merking av næringsbygg, nye boliger og energivurdering av tekniske anlegg som kjeler, varmeanlegg og ventilasjons- og kjøleanlegg. Du krysser av for om du tilfredstiller kompetansekravene eller ikke, rett etter at du har logget deg på energimerkesystemet.
1. juli 2010 innførtes krav om at alle næringsbygg over 50 kvm (BRA) skal være energimerket ved utleie og salg (og nybygg). For store næringsbygg (1000 kvm samlet BRA) gjelder i tillegg kravet om at gyldig attest skal foreligge uavhengig av salg og utleie Alle næringsbygg som helt eller delvis skal leies skal altså ha en energiattest å vise frem før leiekontrakten inngås.

Beregninger kan skje med eksterne beregningsverktøy forutsatt at disse regner i henhold til NS 3031 og er validert i henhold til kravene i denne standarden. Dette må leverandøren kunne dokumentere og NVE har ikke noen godkjenningsordning for disse verktøyene. For at energiattesten kan utstedes må verktøyene også kunne overføre beregningsresultatene i en XML-fil slik NVE har spesifisert. Per i dag er det 3-4 leverandører som tilbyr slike systemer.

Kravet er at attesten – eller et sammendrag av denne – er synlig for brukerne av bygningen, slik at brukerne kan danne seg et bilde av bygningens energikvaliteter. Det er derfor naturlig at den henges i resepsjonsområdet, der det finnes. Energiattesten sier først og fremst noe om bygningskroppen, isolasjon, vinduer osv. og de tekniske anleggene, men mindre om hvor energieffektivt bygningen drives og brukes. Slik driftsinformasjon, f.eks. resultater fra energioppfølgingssystemer, kan være naturlig å vise frem i tillegg til energiattesten.

Kravet er at attesten – eller et sammendrag av denne – er synlig for brukerne av bygningen, slik at brukerne kan danne seg et bilde av bygningens energikvaliteter. Det er derfor naturlig at den henges i resepsjonsområdet, der det finnes. Energiattesten sier først og fremst noe om bygningskroppen, isolasjon, vinduer osv. og de tekniske anleggene, men mindre om hvor energieffektivt bygningen drives og brukes. Slik driftsinformasjon, f.eks. resultater fra energioppfølgingssystemer, kan være naturlig å vise frem i tillegg til energiattesten.Du logger deg inn i www.energimerking.no ved å velge “Logg inn: Altinn” eller “Logg inn: ID-porten/MinID”. I Altinn må du ha en rolle eller rettighet til energimerking for en virksomhet for å kunne logge inn i energimerkesystemet og arbeide på vegne av virksomheten. Du kan også logge på gjennom MinID og enten søke opp den aktuelle bygningen fra Matrikkelen eller registrere adresseinformasjon for bygningen i energimerkesystemet. Du får på alle disse måtene en full og gyldig energiattest klar til bruk. Energiattester for bygninger som ikke er verifisert fra Matrikkelen og ikke er registrert “på vegne av eier”, vil i NVEs database være knyttet til den personen som står for registreringen.

Kjeler: Anlegg som er fyrt med fossilt brensel og har nominell effekt høyere enn 20 kW.
Varmeanlegg: Anlegg med en kjel som er fyrt med fossilt brensel, har nominell effekt høyere enn 20 kW og har en alder på 15 år.
Klimaanlegg: Anlegg for kjøling og ventilasjon med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anleggene samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 kvm. Ventilasjonsanlegg som betjener en enkelt bolig er unntatt så lenge nominell effekt er under 12 kW.

Det er kompetansekrav til den som kan gjøre energivurderingen. Men det er ikke noe i veien for at en av bedriftens egne ansatte, eller servicepersonell som man har avtale med, gjennomfører vurderingen.

Rapporten fra energivurderingen er resultatet og dokumentasjonen. Når rapporten er lastet opp i NVEs energimerkesystem og overlevert eieren av anlegget, så er “oppdrag utført”.

Energiattesten er gyldig i 10 år. Dersom det gjøres endringer og forbedringer på bygningen som kan påvirke energimerket, skal merkingen gjennomføres på nytt, slik at energiattesten representerer bygningen slik den faktisk er.

Energikarakteren gir bygningen en karakter fra A til G etter beregnet levert energi, under normalisert bruk. Bygninger med A eller B er bygget med bedre energistandard enn gjeldende forskriftskrav og/eller har et oppvarmingssystem basert på solenergi eller varmepumpe. De fleste eksisterende boliger har en lavere energistandard, og vil få en karakter i den nedre enden av skalaen (E-G).

Listen over tiltak er anbefalinger fra eksperten over hva du bør vurdere. Det er du selv som må vurdere hva som skal følges opp videre. Det vil uansett være lurt å ta anbefalingene med i planleggingen av kommende drifts- og investeringstiltak.

Forutsatt at bygningen har felles varmeanlegg og kan anses å tilhøre en og samme bygningskategori, så kan det merkes som helhet. I bygninger med separate varmeanlegg skal delene merkes hver for seg. Dessuten må hver bygningskategori merkes for seg. F.eks. kan det bety at en etasje med forretninger merkes for seg som forretningsbygg, to etasjer med kontorer merkes som kontorbygg og to etasjer med boliger skal uansett merkes bolig for bolig. I noen tilfeller kan det være tvil om det er snakk om en eller flere bygninger. Det blir da opp til ekspertens skjønn å finne en hensiktsmessig oppdeling.

For at slike anlegg skal kunne virke etter forutsetningene, så kreves det vedlikehold og service og kanskje endringer. Uten slikt ettersyn vil de fleste anlegg være mindre energieffektive enn det som er normalt. Energivurderingen er først og fremst et middel til å sikre at slike anlegg får et minimum av tilsyn og anbefalinger om tiltak. Rapporten fra energivurderingen er først og fremst for eieren og de hun bruker i driften av anlegget.

Energivurdering av kjeler og klimaanlegg skal gjennomføres hvert fjerde år. For kjelanlegg med nominell effekt høyere enn 100 kW skal vurderingen gjennomføres hvert andre år. For varmeanlegg er det snakk om en engangsvurdering innen ett år etter at anlegget har fått en alder på 15 år.

NVE har utarbeidet skjemaer i excel-format til bruk for de aktuelle anleggstypene. Disse kan lastes ned fra www.energimerking.no. Ved å registrere data og besvare spørsmålene i dette skjemaet, har man samtidig laget rapporten som kreves. Det forutsettes at eksperten har måleutstyr som er normalt for service på denne typen anlegg.

Først og fremst risikerer du at en aktuell kjøper eller leietaker etterlyser dokumentasjon som du ikke har, med de komplikasjoner og utsettelser det kan medføre. Ved åpenbart bruk av gale data, risikerer man i tillegg at kjøper påberoper seg at det er gitt misvisende informasjon. For byggeiere som plikter å gjøre energiattesten synlig for brukerne av bygningen, må man anta at det vil komme etterlysninger etter denne type informasjon. NVE anser at energimerking først og fremst er nyttig for eieren og kjøper/leietaker, men det er også hjemmel for at myndighetene kan gi overtredelsesgebyr. NVE har ansvar for tilsyn med ordningen, og begynte med slikt tilsyn i 2011.