Energimerking og Energivurdering Park Hotell Sandefjord Termoenergi

Termoenergi NorgeKunder

Energimerking og Energivurdering tekniske anlegg

Scandic Park Hotell Sandefjord

Termoenergi har fått i oppdrag å gjennomføre energimerking og energivurdering av tekniske anlegg for Hvalfangstens Hus AS / Scandic Park Hotell Sandefjord

Hvalfangstens Hus AS som er eier av  har engasjert Termoenergi Norge AS. Termoenergi skal gjennomføre energimerking og energivurdering av tekniske anlegg, hotellet driftes av Scandic Hotels og eiet av Hvalfangstens Hus AS. Målet er i første omgang å identifisere lønnsomme enøktiltak og tilfredsstille krav i energimerkeforskriften.

Med en så stor og omfattende bygningsmasse, over 23 000 m2  kan potensialet for energisparing være stort og energivurdering og energimerking er første ledd i en energibesparingsprosess. Vår vurdering gir grunnlag for både å motivere, samt oppdage mulige tiltak for å redusere energikostnadene i deres bygg.
Dette viser at Hvalfangstens Hus AS som eier og  en stor aktør tar ansvar for miljøet, og for sine ansattes og kunders inneklima.

Om regelverket

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft 1. januar 2010. Forskriften er gitt med hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50 §§ 8-1 og 8-5, jf. EØS-avtalen vedlegg IV nr. 17 (Rdir 2002/91EF).

Formålet med energimerkeordningen er å stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstand og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger. Formålet med energivurderingen er å stimulere til effektiv drift og vedlikehold og riktig dimensjonering av anlegg.

Energimerking er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest.

Forskriften gir også hjemmel til plikten til å gjennomføre energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Slik energivurdering skal gjennomføres av en ekspert hvert fjerde år (hvert annet år for store anlegg) for kjelanlegg og klimaanlegg. I tillegg er det krav til engangsvurdering av varmeanlegg med kjel for fossilt brensel der kjelen er 15 år gammel