Energirådgivning | Energioppfølgning (EOS) | Offentlig støtte

Energirådgivning

Energirådgivning i forbindelse med prosjektering av nye og eksisterende bygg er et av våre fokusområder. Termoenergi tilbyr våre kunder energirådgivning ved å undersøke om bygget er prosjektert i henhold til gjeldende energikrav. Fordelen med å kontakte oss angående energirådgivning i denne fasen er at det alltid er billigere å korrigere på tegnebrettet enn på selve byggeplassen. Energirådgivning i en tidlig fase sikrer et optimalisert og godkjent bygg. Videre bidrar våre tiltakslister innen energirådgivning til å spare inn vesentlige beløp på strømregningene. Energirådgivning gir kundene våre kunnskap om hva som skal til for å forbedre byggets energieffektivitet og energikarakter.

Energioppfølgning (EOS)

Spar penger med energioppfølging (EOS) – det er enkelt!

Vårt energioppfølgingssystem er laget for at byggeiere enkelt skal kunne følge opp energibruken. Systemet er tilrettelagt med tanke på alle ledd i bygningsdriften, og all informasjon er tilgjengelig på nettportal. Det er laget for at driftspersonalet skal bruke det aktivt for å styre energibruken og slik at det på ledelsesnivå enkelt kan hentes ut de rapportene man ønsker.

Systemet har vært i bruk i 17 år og benyttes daglig i blant annet noen av landets største bykommuner. Som kunde har du tilgang til et årlig brukerforum der utviklere, partnere og kunder er deltagere. Innspill fra brukerforumet er en viktig del av den kontinuerlige utviklingen av systemet.
Alle bygninger har et potensiale for energibesparelser. Avhengig av eksisterende situasjon så vet vi at dette potensialet varierer mellom 2-3 % og opp til så mye som 20 %.

Fra Energioppfølging til Energieffektivisering
Forbruksdata hentes automatisk fra strømleverandør, fra byggets styringsanlegg og fra eventuelle elektroniske målere som finnes i bygget. I tillegg har de fleste bygg analoge målere som leses av jevnlig. Disse kan enkelt lastes inn i systemet manuelt. Så snart forbruket er registrert i systemet så er det tilgjengelig i ulike forbruksdiagrammer. Et av flere viktig verktøy er E/T-diagrammet. Dette diagrammet viser hvordan forbruket henger sammen med utetemperaturen, og forbruket for siste uke sammen¬lignet med tidligere uker. I E/T-diagrammet kan man definere kontrollgrenser basert på historiske data for å oppdage avvik. Dersom energiforbruket ved en gitt utetemperatur overstiger kontrollgrensen så betyr det sannsynligvis at noe er galt med et teknisk anlegg, eller at bygget ikke driftes i henhold til retningslinjene. Man setter da umiddelbart i verk tiltak slik at energikostnadene holdes nede. Systemet brukes også aktivt for å «tune» byggene, og kontrollgrensene senkes etter hvert som byggene blir mer energieffektive. Ethvert avvik vil kunne vises automatisk i enhver rapport. Om ønskelig kan også avvik sendes umiddelbart som sms og/eller e-post til enkeltpersoner eller grupper.

Virkningsgraden for de ulike tekniske anleggene avdekkes ved kontinuerlig innhenting av data. Systemet benyttes for å bestemme tidspunkt for service, tiltak eller utskifting. 

Vil du vite mer om EOS & ENOVA?

Få en del av de 3.400.000.000 kr som deles ut i støtte!

Klikk her

Vårt rapporteringsverktøy:

Rapportene kan tilpasses ulike ønsker og behov. Dette kan være rapporter for spesifikke bygg, grupper av bygg, spesifikke anlegg i flere bygg, automatisk fordeling av energikostnader til ulike leietakere. Systemet benyttes til å gjøre bygningene mer energieffektive. Kostnader reduseres og levetid for tekniske anlegg forlenges.

Tilstandsbasert / Prediktivt vedlikehold
Ved avdekking av avvikende resultater, kan det for eksempel settes opp en rutine for overføring av hendelsen til FDV-systemer hvor det automatisk genereres en arbeidsordre.

Eksport av data
Velg gjerne å sende data til ønsket eksternt system. Dette kan være egne fagsystemer eller et uttrekk til et køsystem ala Weblogic.

Rapportperioder og tidsintervall
Du velger selv for hvilken periode rapporten skal kjøres. Velg gjerne hvilke timer i døgnet og hvilke ukedager det er ønskelig å se et forbruk. Dette for å avdekke gjentagende hendelser for iverksettelse av tiltak. Et viktig redskap for en god energirådgiver – om den er internt i selskapet eller som en ekstern ressurs!

Faste rapportutsendelser
Mange anvender seg av muligheten til å sende ut faste periodiske rapporter. Du velger en rapport, periode, tidsoppløsning, grafer etc. som skal sendes. Et slikt oppsett defineres kun én gang, og sendes til alle utvalgte mottakere med valgt intervall.

Hendelseslogg
Ethvert signal eller verdi er tilgjengelig for korrigering eller kommentering. Slike endringer vil alltid merkes med hvem som har endret eller kommentert, når dette er utført, og hva tidligere verdier har vært. Sporingen vil for alltid bli stående, og fremkomme som en merknad i enhver rapport verdien er inkludert. Systemet kan også benyttes til periodiske tilsyn, spesielle og tilfeldige hendelser, etc.

Ytelsesindikatorer
Systemet har et sett av ulike visninger av ytelsesindikatorer eller KPI’er. Sammenligninger av bygg innen samme kategori, de beste og de dårligst drevne byggene. Sammenstilling av forbruk av ulike energikilder. Speedometre, trafikklys, periodisk forbruk i flere perioder/år mot akkumulert forbruk. Gjerne opp mot et budsjett eller et referanseår, osv.

Billboards / rullerende storskjerm
Gjennom ytelsesindikatorer kan det settes opp faste monitorer som veksler mellom bilder av forbruk pr bygg, sammenligninger med flere eller flere perioder/år, og med effektkurver og momentanverdier. På denne måten spres informasjonen og bevisstgjøringen.

Avfall og miljørapportering
Systemet mottar data fra gjenvinningsselskapene. Dermed vises kildesorteringen som trafikklys i forhold til oppfyllelse av sorteringsgrad.

I tillegg får du tilgang til vår kompetanse for å analysere driftsmønster og forbruk, og til å beregne hvilke tiltak som kan være lønnsomme å gjennomføre.

  Offentlige støtteordninger

ENOVA & Oslo Klima og energifond

Nå kan du som byggeier eller leietaker få støtte til å kartlegge energitiltak i egen bygningsmasse.

Det nye støtteprogrammet gjør det mulig å helhetlig vurdere tiltak i hele bygningsmassen. Kartlegging vil gi deg bedre oversikt over energitiltakene og hvor lønnsomt det vil være å gjennomføre ulike tiltak. Støtteprogrammet egner seg for yrkesbygg med en eiendomsportefølje på minimum 50.000 kvadratmeter. Støttebeløpet er maksimalt 1 krone per kartlagt kvadratmeter oppvarmet bruksareal, med en øvre grense på 500 000 kroner pr. søknad.

Kartleggingen kan enkelt brukes til å søke om støtte til investeringer gjennom programmet Støtte til eksisterende bygg

Få økonomisk støtte!

Vi hjelper deg med din søknad!

Klikk her for å komme igang

OSLO KOMMUNE GIR BORT
0
KRONER TIL ENØK & KLIMATILTAK

Klima- og energiprogrammet i Oslo kommune er en midlertidig etat etablert i 2014 med varighet til 30.06.16. Etaten har en koordinerende rolle for utviklingen innenfor klima og energi i Oslo kommune.

Lager plan for Oslos klimapolitikk
Klima- og energiprogrammet skal foreslå en plan for og organisering av implementering av Oslos klimapolitikk, med grunnlag i den foreslåtte Klima- og energistrategi for Oslo. Klima- og energiprogrammet er ansvarlig for drift av Oslo kommunes Klima- og energifond.

Klima- og energifondet er et virkemiddel for å effektivisere og omlegge energibruken i Oslo. Fondet gir årlig ut rundt 25 millioner kroner i tilskudd til klima- og ENØK-tiltak i private bygg og er en pådriver for en klimavennlig og energieffektiv hovedstad.