XXL vil redusere energiforbruket i alle sine varehus i Norge og Sverige med 40 %

Termoenergi NorgeKunder

xxl_logo

XXL vil redusere energiforbruket med 40 %

XXL Sport og Villmark AS og Termoenergi Norge AS
XXL Sport og Villmark AS har inngått avtale med Termoenergi Norge AS om å utføre Energikartläggning i stora företag (EKL) i alle sine bygg i Sverige. EKL er et svensk forskriftskrav som gjelder alle større selskaper og som er basert på et EU-direktiv. Dette er en videreføring av Energideklarasjon (energimerking i Norge)
EKL er en overordnet kartlegging for svenske selskaper men Termoenergi skal i tillegg utføre en detaljert enøkkartlegging av alle XXLs varehus og lager i Sverige. Dette gjennomføres for å optimalisere bygninger og drift med fokus på energiforbruk og inneklima.
I 2015-2016 utførte Termoenergi enøkkartlegging av alle bygg som XXL Sport og Villmark AS disponerer i Norge. Vi takker for tilliten XXL Sport og Villmark AS har vist oss og ser nå at stadig flere forstår at det er mye å spare på enøkkartlegging i sine bygg. Kartleggingen i Norge er gjennomført med støtte fra Enova, og Enova bidrar også med en betydelig støtte til gjennomføring av enøktiltakene.
Dette viser at XXL Sport og Villmark AS som en stor aktør tar ansvar for miljøet, og for sine ansattes og kunders inneklima sier Jarle S Johannessen i Termoenergi Norge AS
Vi er veldig fornøyde med den jobben Termoenergi har gjort i Norge og forventer å kunne redusere energikostnadene våre med ca. 15 % uten store investeringer. Medregnet større investeringer som blant annet belysning og ventilasjonsanlegg, så har vi som mål å redusere vårt totale energiforbruk med ca. 40 %.
Blant grunnene til valget av Termoenergi er at de er uavhengig, de kommer med anbefalinger som er lønnsomme for oss og ikke for Termoenergi, og de sitter ikke på begge sider av bordet når vi skal gjennomføre tiltakene. Dette sier Tom Christian Svendsen, ansvarlig for Etablering i Europa hos XXL Sport og Villmark AS
Dette er noe alle burde tenke på som leier eller eier bygg:
Visste du at hvis du reduserer energiforbruket ditt med 10 % så sparer du nesten dobbelt så mye penger som hvis du reduserer strømprisen din med 10 %? …og det beste er at det sannsynligvis er mye enklere å redusere energiforbruket med 10 % enn det er å få strømleverandøren til å redusere prisen med 10 %, OG du kan faktisk få støtte til både enøkanalyse og til å gjennomføre tiltak.

 

Termoenergi skal utføre bygningsfysisk prosjektering

Termoenergi NorgeKunder

Termoenergi skal utføre bygningsfysisk prosjektering for blokk N på Nordre Jarlsberg Brygge

Termoenergi skal utføre bygningsfysisk prosjektering for blokk N på Nordre Jarlsberg Brygge. Bygget inneholder 52 leiligheter samt P-kjeller og skal tilfredsstille krav i TEK10 til tetthet, inneklima og energieffektivitet.

Nordre Jarlsberg Brygge Blokk N

Nordre Jarlsberg Brygge Blokk N

njb7-1920x936
oversiktsbilde

Nordre Jarlsberg Brygge

Energimerking ENØK-kartlegging termoenergi

Termoenergi NorgeKunder

Energimerking av Mølledammen Næringspark

Energimerking av Mølledammen Næringspark

Energimerking, ENØK-kartlegging, Termoenergi

Termoenergi Norge AS har fått i oppdrag å energimerke, energivurdere tekniske anlegg samt enøkkartlegging av Mølledammen Næringspark.
Dette viser at Mølledammen Næringspark tar ansvar for miljøet, og for sine ansattes, leietakeres og kunders inneklima og at de følger dagens lovverk.

Om energimerkeordningen

Energimerkesystemet er grunnlaget for å gjennomføre energimerking av boliger og yrkesbygg. Energimerkesystemet består av beregningskjerne, pre-prosessor og attestgenerator. I tillegg har systemet en database med ferdige energiattester og energiattester under arbeid. Ordningen er hjemlet i energimerkeforskriften og administreres av Enova.

Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger

Alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Energivurdering av teknisk anlegg

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med ordningen er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Plikten til energivurdering trådte i kraft fra 1.1.2010.

Plikten til energivurdering gjelder

• Kjelanlegg som er fyrt med fossilt brensel og har nominell effekt høyere enn 20 kW (regelmessig).

• Klimaanlegg for kjøling og ventilasjon med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anlegg som samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 kvm. Ventilasjonsanlegg som betjener en enkelt bolig er unntatt så lenge nominell effekt er under 12 kW (regelmessig).

• Eldre varmeanlegg med en kjel som er fyrt med fossilt brensel, har nominell effekt høyere enn 20 kW og har en alder på 15 år (engangsvurdering)

Hvem får strømregningen?

Termoenergi NorgeKunder, Standard

De neste årene skal det bygges nye kabler til utlandet. I tillegg skal strømnettet rustes opp for milliarder. Forbrukerrådet frykter at vanlige forbrukere må ta den største regningen.

I et kaldt og mørkt land som vårt er elektrisitet et nødvendighetsgode som ikke bare varmer og lyser opp hjemmene våre, det gjør at vi kan studere, jobbe, bruke internett og mye mer. I Norge har vi vært heldige ved at strømmen stort sett har vært rimelig og basert på fornybar vannkraft. Dette har blant annet gjort det mulig for forbrukere å varme opp husene sine med «grønn kraft», fremfor å bruke mer forurensende alternativer. Det har også gitt forbrukerne mulighet til å bruke den disponible inntekten sin på andre goder enn strøm.

Siden 50-tallet har Norge også knyttet seg til våre nabolands strømnett, både for å sikre strømforsyningen i tørre og kalde år, men også for å selge kraft når magasinene har «rent over» i våte år. Dette har vært rasjonale bak alle strømkablene til utlandet som har vært bygget, og som nå er under planlegging av Statnett til Storbritannia og Tyskland. Forbrukerrådet har derfor med stor interesse fulgt debatten den siste tiden om endringen i energiloven om at private aktører kan gis konsesjon til å eie eller drive mellomlandsforbindelser, som foreslått av Regjeringen.

Rettferdig fordeling

Forbrukerne må ha tilgang til den strømmen de trenger, når de har behov for den, til en rettferdig pris. Proposisjonen gir ingen tallmessig vurdering av om nye kabler er nødvendige for en økonomisk tilfredsstillende leveringssikkerhet for det norske markedet, og ikke minst for norske forbrukere.

Det fremgår derimot av proposisjonen at flere kabler vil føre til systemdriftskostnader og kostnader knyttet til interne nettinvesteringer, men uten at disse lar seg spesifisere. Dette betyr økte strømpriser for norske forbrukere i form av økt nettleie. Det er også ventet at den flytende strømprisen vil øke som en følge av økt kabelkapasitet til utlandet, men akkurat hvor mye, strides de lærde om.

Når forbrukerne både får økt nettleie og økt strømkostnad, reiser dette store, viktige fordelingsspørsmål i kraftsektoren. Slike fordelingsspørsmål er ikke behandlet i den aktuelle proposisjonen. Forbrukerrådet er bekymret for at norske husholdninger vil måtte bære en uforholdsmessig stor andel av kostnadene for nettinvesteringene de kommende årene, og proposisjonen gir ingen entydig beskrivelse av hvordan nettkostnadene påvirkes av den foreslåtte lovendringen.

Forbrukerrådet er bekymret for hva ytterligere utbygging av både offentlige og private kabler til utlandet vil bety for norske husholdninger, spesielt dersom ikke den miljømessige gevinsten eller de økte kostnadene for forbruker kan rettferdiggjøres på en god måte.

I konsesjonsbehandling av nye kabler til utlandet må det inkluderes vurderinger av konsekvenser for forbrukeren. Forbrukerrådet mener det er viktig å unngå at flere kabler til utlandet fører til negativ nytte, uten at det tilføres noe ekstra verdi for forbrukerne. Forbrukerrådet ber derfor beslutningstakerne om å ivareta hensynet til forbrukerne og utrede de ovennevnte temaene under eventuelle konsesjonsbehandlinger, slik at beslutningene kan fattes på et best mulig grunnlag. Først da vil alle «samfunnsmessige nyttevirkninger og kostnader» bli vurdert, jf. det som fremgår som en forutsetning i proposisjonen.

Enøk-kartlegging for REMA 1000

Termoenergi NorgeKunder

enok-kartlegging-for-rema-1000

REMA 1000 Norge AS har engasjert Termoenergi Norge AS for å gjennomføre Enøk-kartlegging av et utvalg av sine butikker.

Målet er i første omgang å identifisere lønnsomme tiltak gjennom vår Enøkkartlegging..

Avtalen innbefatter bl.a.
– Befaring i butikker med gjennomgang av klimaskall, byggtekniske anlegg og drift.
– Gjennomgang av timesverdier for energiforbruk for kartlegging av driftsmønster og effekttopper.
– Rapport med oppsummering av eksisterende situasjon, anbefalinger for aktuelle tiltak, investeringskostnader pr tiltak, energibesparelser pr tiltak, med mer. Rapporten inneholder også oversikt over offentlige støtteordninger som er aktuelle for bygg og tiltak.

Dette viser at REMA1000 som en av de største aktør i Norge tar ansvar for miljøet, og for sine ansattes og kunders inneklima.

Energivurdering for Nøtterøy kommune

Termoenergi NorgeKunder

Energivurdering av tekniske anlegg og energimerking

Energivurdering av tekniske anlegg og energimerking for Nøtterøy kommune.

Med en så stor og omfattende bygningsmasse kan potensialet for energisparing være stort og energivurdering og energimerking er første ledd i en energibesparingsprosess. Vår vurdering gir grunnlag for både å motivere, samt oppdage mulige tiltak for å redusere energikostnadene i deres bygg.
Dette viser at Nøtterøy kommune som en stor aktør tar ansvar for miljøet, og for sine ansattes og kunders inneklima.

Google+

Analyse energibesparende tilltak og ENØK

Termoenergi NorgeKunder

Energibesparende tilltak

Analyse for energibesparende tilltak og ENØK for XXL Sport og Villmark

XXL Sport og Villmark har engasjert Termoenergi Norge AS for å gjennomføre analyse energibesparende tilltak og ENØK og kartlegging av alle sine lokaler. Gjennomføringen er støttet av Enova gjennom programmet «Kartleggingsstøtte for eksisterende bygg», og målet er i første omgang å identifisere lønnsomme enøktiltak.

Dette viser at XXL Sport og Villmark AS som en stor aktør tar ansvar for miljøet, og for sine ansattes og kunders inneklima.

XXL Sport og Villmark

Redusere energikostnadene Troms Fylkeskommune

Termoenergi NorgeKunder

Redusere energikostnadene

Termoenergi Norge AS vant anbudskonkurransen for Troms Fylkeskommune som ønsker å redusere energikostnadene.

Med en så stor og omfattende bygningsmasse kan potensialet for energisparing være stort. Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg gir grunnlag for både å motivere, samt oppdage mulige tiltak for å redusere energikostnadene i deres bygg.

Troms Fylkeskommune

Energimerking av bygg for fylkeskommunene Vestfold, Telemark og Buskerud

Termoenergi NorgeKunder

Energimerking av bygg for fylkeskommunene Vestfold, Telemark og Buskerud

Termoenergi AS i Sandefjord gikk seirende ut av den største anbudskonkurransen på energimerking hittil i Norge.  Oppdragene å energimerke bygg for fylkeskommunene Vestfold, Telemark og Buskerud har en samlet ramme på 15 millioner kroner.

Anbudskonkurransen var delt inn i fire geografiske soner, og Sandefjord-bedriften vant anbudet for energimerking, kartlegging og rådgivning i to av sonene; nordre Buskerud og Telemark.

Totalt deltok rund 10 firmaer i anbudskonkurransen. Oslo-firmaet Uniconsult Boro Rie og Pens AS fra Trondheim vant også anbud på hver sin sone, søndre Buskerud og Vestfold.

I tillegg til energimerking av bygningsmassen skal det i avtalene utføres energivurdering av byggenes tekniske anlegg. Det skal også leveres mer dyptgående analyser og energirådgivning for å avdekke byggenes energiprofil.

-Dette er et gjennombrudd for så vel Termoenergi og den bransjen vi representerer, som for arbeide med å sette lovpålagt energimerking enda høyere på den offentlige dagsorden. Det er gledelig at offentlige instanser viser vei i et nytt marked, innenfor et ferskt lovverk, sier daglig leder Lars Seeberg i Termoenergi AS.

Loven om energimerking av bygg og energivurdering av tekniske anlegg, trådte i kraft 1. juli 2010, men fortsatt er det bare en liten del av Norges yrkesbygg som er energimerket. Mens eiere av yrkesbygg i det private markedet er trege med sin energimerking, er det stadig flere kommuner, fylkeskommuner og statlige etater som får arbeidet utført.

-Det er ikke bare det å følge loven som er avgjørende. For mange er det i tillegge en lønnsom prosess der byggeier blir gjort oppmerksom på byggets energiprofil, og får en liste over tiltak som kan spare energi og penger. Utleiemarkedet blir stadig mer bevisst på dette, og mange eiendomsbesittere i det private markedet kan risikere å tape attraktive leietagere hvis de unnlater å energimerke byggene, avslutter Seeberg.

NTB info