Kontor-lagerbygg Barkåker Tønsberg Bygningsfysikk

Termoenergi NorgeKunder

Bygningsfysisk av Visma

Visma Barkåker Bygningsfysisk

Termoenergi har vært ansvarlig for bygningsfysisk prosjektering for nytt kontor- og lagerbygg på Barkåker i Tønsberg.

Vekst og stadig flere ansatte gjorde at de daværende lokalene for Visma etter hvert ble for små. Nå flytter softwareselskapet noen hundre meter sørover og inn i et nytt og større kontorbygg på Barkåker.

Bygningsfysisk / bygningsfysikk prosjektering er viktig for å sikre bygningen mot vanninntrenging fra klima og fra grunnen. At bygningen sikres mot utilsiktede luftlekkasjer og at den samtidig blir tilført tilstrekkelig mengde friskluft. I tillegg er prosjekteringen viktig for å sikre at det ikke oppstår kondens og fukt i bygget som kan forårsake muggvekst. Og at krav til energieffektivtet blir ivaretatt.

Nytt kombinert kontor- og lagerbygg ble ferdigstilt for Visma september 2017. Blant kravene til bygget utover forskriftskrav var at kontordelen skulle tilfredsstille energiklasse A, og lagerdelen skulle tilfredsstille energiklasse B.

Tiltakshaver: Barkåker IT Park AS

Leietager: Visma AS

Totalentreprise/oppdragsgiver: Alento AS

Det er installert bergvarmepumper som henter energi fra brønnpark, og brønnparken benyttes sommertid til tilnærmet gratis kjøling av bygget. Soneinndeling av oppvarming og kjøling sikrer godt inneklima for alle brukere, samtidig som prosjekteringen har resultert i et svært energieffektivt bygg. Det er installert et omfattende (formålsdelt) energioppfølgingssystem i bygget som har dokumentert at energiforbruket for bygningen er godt innenfor de prosjekterte rammene siden innflytting.

Bygningfysisk (RIBfy) LSS Posten Bring Stavanger utføres av Termoenergi

Termoenergi NorgeKunder

Bygningfysik (RIBfy)

LSS Posten Bring Stavanger

Bygningfysisk (RIBfy) LSS Posten Bring Stavanger utføre av Termoenergi

Termoenergi fått oppdraget som bygningfysik (RIBfy) prosjekterende for ny postterminal i Stavanger på totalt ca 16 500 m2.

Ny terminal for Posten Bring på Vagle utenfor Stavanger er et samarbeidsprosjekt mellom Veidekke Entreprenør avdeling Rogaland og Norske Stålbygg. Bygget er 16.500 m2 stort, hvorav et mindre areal kjøl/frys og storbilvaskehall. Bæresystemet er i stål.

Termoenergi er innleid av Norske Stålbygg AS/Veidekke Entreprenør AS Rogaland, som er totalentreprenør for bygningfysik (RIBfy) prosjektet.

Entreprenør: Veidekke EntreprenørNorske Stålbygg AS

Byggherre: Posten Eiendom AS

Posten Eiendom er ansvarlig for å levere egne og leide lokaler til forretningsområdene i Posten-konsernet. Nå pågår et omfattende utbyggingsprogram på ca. NOK 3 milliarder i Norge. Vi bygger nytt og bygger om eksisterende terminaler i alle de store byene. I tillegg planlegges et utviklingsløp også for øvrige nordiske land, spesielt Sverige. Vi bygger miljøvennlige terminaler med effektive layouter og moderne teknologi.

BYGNINGSFYSIKK
Bygningsfysik er de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning. Typiske bygningsfysiske problemstillinger er varmeisolering av bygninger, lufttetthet og fuktsikring mot vanndamp og fritt vann. Akustikk og brann er også fysiske prosesser som hører inn under dette, men disse fagene er vanligvis skilt ut som egne fag da de er forholdsvis kompliserte og omfattende. Hensikten med dette som fag er å øke kompetansen omkring de ulike fysiske prosessene i en bygning blant annet for å redusere risikoen for byggskader.

Bygningsfysiske problemstillinger kan være kompliserte og har lett for å ”havne mellom to stoler” i en travel prosjekterings- og byggeperiode. Ved bruk av relativt små midler til god planlegging og kontroll, kan kostnader og konsekvenser pga feil reduseres. Med en bygningsfysisk rådgiver som har fokus på riktige konstruksjoner og detaljer, kan man oppnå langt færre feil og skader.

Tetthetskontroll trykktest av Akersgata Termoenergi Norge AS

Termoenergi NorgeKunder

Termoenergi Norge AS skal utført trykktest, tetthetskontroll av  Akersgata 35 og Akersgata 39.

Trykktest, tetthetskontroll av  Akersgata 35 og Akersgata 39.

Termoenergi Norge AS skal utført trykktest, tetthetskontroll av  Akersgata 35 og Akersgata 39.

Akersgata

Bygget består av Akersgata 35 og Akersgata 39, og har 10 etasjer totalt. Dette er et BREEAM-prosjekt, som vil si at det stilles strenge krav til miljø, stoffer og produkter. Byggherre er Storebrand Eiendom AS, Håndverkskompaniet startet på prosjektet første kvartal i 2016 og bygget skal være ferdigstilt første kvartal 2018.

Byggherre: Storebrand Eiendom AS

Entreprenør: Håndverkskompaniet AS

Prosjektets omfang medfører komplett og komplisert riving innvendig med unntak av eksisterende bærende konstruksjoner. De bærende konstruksjonene i bygget skal erstattes med stålkonstruksjoner.Noe eksisterende bæresystem blir også forsterket. Det skal bygges nye dekker og ny supplerende bærende konstruksjon, samt nye tekniske rom og fellesarealer for både butikk- og kontorlokalene.

Det skal bygges ny lysgård med glassbro og nye heiser, i tillegg til ny fasade mot Akersgata og Karl Johans gata.

Ved hjelp av en trykktesting, tetthetskontroll kan vi hjelpe deg med å finne feil og mangler ved alle type bygninger. Trykktesting, tetthetskontroll  avdekker feil og mangler som kan ha store konsekvenser for kostnader i forbindelse med oppvarming av bygg. Når vi utfører test starter vi med å lukke alle åpninger i bygningen.

Bygningfysisk prosjektering utføres av Termoenergi

Termoenergi NorgeKunder

Termoenergi skal utføre Bygningfysisk prosjektering for Solkilen Terrasse. 

Solkilen Terrasse.

Termoenergi skal utføre bygningsfysisk (RIBfy) prosjektering for Solkilen Terrasse.

På Kilen, få minutter fra Tønsberg sentrum, finner du Solkilen Terrasse. Leilighetene får et nordisk og minimalistisk preg, med rene linjer og et moderne uttrykk. I leilighetene er det valgt et stilrent merkevarekjøkken av god kvalitet. Alle leilighetene får balkong eller markterrasse med sol fra formiddagen til kvelds.

Nye, flotte leiligheter med terrasser fra 10-94kvm og gode solforhold, formiddag som kvelds!

Termoenergi er ansvarlig for bygningsfysisk prosjektering for planlagt bygning i Solkilen i Tønsberg. Bygget skal inneholde bilforretning og verksted i to etasjer, samt leilighetsbygning med 30 leiligheter fordelt på fire etasjer. Totalt er bygget ca. 6 200 m2 oppvarmet areal pluss parkeringskjeller.

Termoenergi er også ansvarlig for tetthetskontroll og energimerking av bygningen.

Entreprenør: Alento AS

Bygghere: Gjermundsen Auto

Bygningfysisk prosjektering
Bygningsfysik er de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning. Typiske bygningsfysiske problemstillinger er varmeisolering av bygninger, lufttetthet og fuktsikring mot vanndamp og fritt vann. Akustikk og brann er også fysiske prosesser som hører inn under dette, men disse fagene er vanligvis skilt ut som egne fag da de er forholdsvis kompliserte og omfattende. Hensikten med dette som fag er å øke kompetansen omkring de ulike fysiske prosessene i en bygning blant annet for å redusere risikoen for byggskader.

Bygningsfysiske problemstillinger kan være kompliserte og har lett for å ”havne mellom to stoler” i en travel prosjekterings- og byggeperiode. Ved bruk av relativt små midler til god planlegging og kontroll, kan kostnader og konsekvenser pga feil reduseres. Med en bygningsfysisk rådgiver som har fokus på riktige konstruksjoner og detaljer, kan man oppnå langt færre feil og skader.

Energivurdering av tekniske anlegg Scandic Ishavshotel

Termoenergi NorgeKunder

Energivurdering tekniske anlegg

Scandic Ishavshotel

Energivurdering av tekniske anlegg Scandic Ishavshotel I Tromsø

Rica Eiendom som er eier av bygget har engasjert Termoenergi Norge AS. Termoenergi skal gjennomføre energivurdering av tekniske anlegg i Scandic Ishavshotel I Tromsø. Målet er i første omgang å identifisere lønnsomme enøktiltak og tilfredsstile krav i energimerkeforeskriften .

Dette viser at Rica Eiendom og Scandic Hotel som en store aktør tar ansvar for miljøet, og for sine ansattes og kunders inneklima ved å utføre energivurdering av tekniske anlegg.

Om regelverket

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft 1. januar 2010. Forskriften er gitt med hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50 §§ 8-1 og 8-5, jf. EØS-avtalen vedlegg IV nr. 17 (Rdir 2002/91EF).

Formålet med energimerkeordningen er å stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstand og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger. Formålet med energivurderingen er å stimulere til effektiv drift og vedlikehold og riktig dimensjonering av anlegg.

Energimerking er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest.

Forskriften gir også hjemmel til plikten til å gjennomføre energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Slik energivurdering skal gjennomføres av en ekspert hvert fjerde år (hvert annet år for store anlegg) for kjelanlegg og klimaanlegg. I tillegg er det krav til engangsvurdering av varmeanlegg med kjel for fossilt brensel der kjelen er 15 år gammel. .

Termoenergi og Hafslund Strøm hjelper deg med å få kontroll

Termoenergi NorgeKunder

Rådgivere i Termoenergi

Termoenergi Sandefjord

De fleste kan spare på å bli mer bevisst på energibruken, mener ENØK-konsulent i Termoenergi.

Termoenergi, De færreste bedrifter er veldig bevisste på energibruken sin, erfarer Jarle S. Johannessen, daglig leder i Termoenergi. et rådgivende ingeniørselskap som fokuserer på energibruk i bygninger, og samarbeidspartner med Hafslund Strøm.

– Termoenergi har vært i bygg der de har halvert forbruket. Da snakker vi riktignok om investeringer, som varmepumper, ventilasjonsanlegg og utnyttelse av solvarme, sier Johannessen.

Men bare ved å øke bevisstheten rundt energibruk kan de fleste enkelt redusere energikostnadene med 5-10 prosent, mener han.
Få oversikt

Spesielt bedrifter som leier lokalene sine er ofte ikke spesielt bevisst på energibruken, erfarer Johannessen i Termoenergi. Det gjelder ikke minst når det er flere firmaer i samme bygg, og energikostnadene deles flatt per leid areal.

Enova oppfordrer i slike tilfeller til å sette opp formålsdelt energimåling, med en separat måler for hver leietager.

– I noen tilfeller er dette vanskelig, men veldig ofte er det ingen stor sak å installere en egen måler. Da faktureres du for eget forbruk, og blir brått mer bevisst på hva du bruker, sier Johannessen, i Termoenergi som anbefaler å innføre kontinuerlig energimåling.

En slik løsning for å få oversikt er gjennom Hafslund Online – et energioppfølgingssystem og som alle Hafslund Strøms bedriftskunder kan få tilgang til.

Her varsles du ved unormalt strømforbruk, og får se når og hvor strømmen til bedriften brukes – i tillegg til at du får full oversikt over bedriftens forventede kostnader på strøm.

Negativ loop

Energiøkonomisering handler ikke nødvendigvis om å bruke minst mulig energi, men om å bruke den riktig. Gjennom en ENØK-konsultasjon kan du identifisere aktuelle tiltak i bygningen, og få en vurdering av hva som er lønnsomt å gjøre noe med. Større tiltak kan en få støtte til, gjennom blant annet Enova og Oslo Kommunes Klima- og energifond.

Du kan også få støtte til selve konsultasjonen. Og Hafslund-kunder med Grønt valg får tilbud om en time gratis Enøk-rådgivning hvert år, som utføres av Termoenergi.

Men energibesparende tiltak trenger ikke involvere ombygging. Det kan være så enkelt som å sørge for at all oppvarming er slått av i sommerhalvåret, å unngå unødig lufting gjennom kjøreporter, eller å sørge for at ventilasjonsanlegg og teknisk utstyr ikke står på hele natten.

– Hvis det er 15 °C på kontoret så blir det ikke raskere varmt om du setter termostaten på 40 enn om du setter den på 21. Da skaper du snarere et kjølebehov, sier Johannessen.

Han forteller at nettopp den typen ting – at kjøling og varme står på samtidig – er vanligere enn du skulle tro.

– Det er så enkelt som at du har et kaldt døgn litt tidlig på høsten, så alle slår på panelovnene. Men så glemmer de å slå dem av igjen, slik at de står og varmer opp mens ventilasjonsanleggene kjører inn kald luft. Da har du loopen gående.

Vær bevisst på nettleieprisen

Kostnadene til energi handler ikke bare om hva du betaler per kilowattime. En stor del av det går på nettleien. Og om du tenker at «den regninga bare kommer, den betaler jeg, det får jeg ikke gjort noe med», så er ikke det helt sant.

– Enkelt fortalt beregnes nettleieprisen blant annet ut ifra energiforbruket og også den høyeste toppen på forbruket ditt. Det regnes ut hver måned eller år, avhengig av leverandør. Hvis du slår på alt utstyret du har samtidig, bruker du ikke bare mye strøm der og da, men det kan også påvirke nettleieprisen din resten av året, sier Johannessen.

Du sparer faktisk nesten dobbelt så mye

Du sparer faktisk nesten dobbelt så mye på å redusere energiforbruket med 5 prosent enn ved å redusere strømprisen med 5 prosent, påpeker han. Og igjen, så er det bevissthet som er nøkkelen.

– Energimessig kjører de fleste bygg uten speedometer. Du kan kanskje se hvor langt du har kjørt totalt hver måned, men du vet ikke om du holdt fartsgrensen underveis. Kanskje dukker det også opp en fartsbot du ikke så komme … Hafslund Strøm og Termoenergi hjelper deg med å få kontroll.

Tetthetskontroll trykktest av bygninger Termoenergi Norge AS

Termoenergi NorgeKunder

Termoenergi Norge AS har utført trykktest tetthetskontroll av Raveien 422

Raveien 422 Sandefjord trykktest tetthetskontroll bygninger

Termoenergi Norge AS har utført trykktest tetthetskontroll av Raveien 422 Ved hjelp av en trykktesting, tetthetskontroll kan vi hjelpe deg med å finne feil og mangler ved alle type bygninger. Trykktesting, tetthetskontroll  avdekker feil og mangler som kan ha store konsekvenser for kostnader i forbindelse med oppvarming av bygg. Når vi utfører test starter vi med å lukke alle åpninger i bygningen.

Oppdragsgiver:  Cosmic Bygg

Adresse: Raveien 422 Sandefjord

Trykktesting tetthetskontroll

For og finne luftlekkasjer som gir energitap når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn i boligen. Dette koster penger, gir redusert komfort, og i tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondens og soppvekst. Ved å utføre trykktesting, tetthetskontroll i byggingen for å sjekke luftlekkasjer i kontrollerte former, kan man etterligne lekkasjene i en bolig ved å utsette huset for over- og undertrykk. Trykkforskjell skapes ved å montere en vifte i en døråpning og tette alle kontrollerbare lufteventiler. Trykktesting, tetthetskontroll oppdager mann uønsket luftvandring gjennom gulv, vegger og tak kan da kontrolleres mot tillatt lekkasje etter byggeforskrift. Testen kan utføres hele året.

Ved hjelp av en trykktesting tetthetskontroll  kan vi hjelpe deg med å finne feil og mangler ved alle type bygninger. Vi  avdekker feil og mangler som kan ha store konsekvenser for kostnader i forbindelse med oppvarming av bygg. Når vi utfører trykktesting tetthetskontroll starter vi med å lukke alle åpninger i bygningen. Etter dette skaper vi et undertrykk på 50 Pa (Pascal) ved å bruke en kalibrert vifte og så måler vi hvor mange m3/time som skal suges ut før man oppnår dette trykket. Tillatt luftlekkasje etter byggeforskrift måles som antall luftvekslinger pr. time, dvs hvor mange ganger bygningens volum skiftes ut i løpet av én time ved en trykkforskjell tilsvarende at det blåser ca 9 m/s, eller frisk bris.

Termografering lokaliserer varmetap i bygninger. Ved hjelp av termografering kan vi finne ut om du har et stort varmetap i bygningen. Termografering kan, sagt på enkel måte, måle temperaturen bygningens ulike komponenter og dermed finne eventuelle lekkasjer.

For alle typer bygninger kan termografering avdekke feil og mangler, der dette kan ha store konsekvenser for kostnader ved oppvarming. For og kunne oppnå best resultat av Termografering og trykktesting burde dette gjøres samtidig.

XXL vil redusere energiforbruket i alle sine varehus i Norge og Sverige med 40 %

Termoenergi NorgeKunder

xxl_logo

XXL vil redusere energiforbruket med 40 %

XXL Sport og Villmark AS og Termoenergi Norge AS
XXL Sport og Villmark AS har inngått avtale med Termoenergi Norge AS. Termoenergi skal utføre enøkkartlegging / Energikartläggning i stora företag (EKL) i alle sine bygg i Sverige. EKL er et svensk forskriftskrav som gjelder alle større selskaper og som er basert på et EU-direktiv. Dette er en videreføring av Energideklarasjon (energimerking i Norge)

EKL er en overordnet kartlegging

Enøkkartlegging (EKL) er en overordnet kartlegging for svenske selskaper. Termoenergi skal i tillegg utføre en detaljert enøkkartlegging av alle XXLs varehus og lager i Sverige. Dette gjennomføres for å optimalisere bygninger og drift med fokus på energiforbruk og inneklima.
I 2015-2016 utførte Termoenergi enøkkartlegging av alle bygg som XXL Sport og Villmark AS disponerer i Norge. Vi takker for tilliten XXL Sport og Villmark AS har vist oss og ser nå at stadig flere forstår at det er mye å spare på enøkkartlegging i sine bygg. Kartleggingen i Norge er gjennomført med støtte fra Enova, og Enova bidrar også med en betydelig støtte til gjennomføring av enøktiltakene.

Dette viser at XXL Sport og Villmark AS

Dette viser at XXL Sport og Villmark AS som en stor aktør tar ansvar for miljøet, og for sine ansattes og kunders inneklima sier Jarle S Johannessen i Termoenergi Norge AS.
Vi er veldig fornøyde med den jobben Termoenergi har gjort i Norge. Vi forventer å kunne redusere energikostnadene våre med ca. 15 % uten store investeringer. Medregnet større investeringer som blant annet belysning og ventilasjonsanlegg, så har vi som mål å redusere vårt totale energiforbruk med ca. 40 %.

Blant grunnene til valget av Termoenergi er at de er uavhengig, de kommer med anbefalinger som er lønnsomme for oss og ikke for Termoenergi, og de sitter ikke på begge sider av bordet når vi skal gjennomføre tiltakene. Dette sier Tom Christian Svendsen, ansvarlig for Etablering i Europa hos XXL Sport og Villmark AS
Dette er noe alle burde tenke på som leier eller eier bygg:

Reduserer energiforbruket ditt med 10 % så sparer du nesten dobbelt så mye penger som hvis du reduserer strømprisen din med 10 %. Og det er sannsynligvis mye enklere å redusere energiforbruket med 10 % enn det er å få strømleverandøren til å redusere prisen med 10 %, OG du kan faktisk få støtte til både enøkanalyse og til å gjennomføre tiltak.

Bygningfysik ( RIBfy) prosjektering skal utføre av Termoenergi

Termoenergi NorgeKunder

Bygningsfysikk Prosjektering SCHAGE EIENDOM

Nordre Jarlsberg Brygge Blokk N

Termoenergi skal utføre bygningsfysikk prosjektering for blokk N på Nordre Jarlsberg Brygge.

Bygget inneholder 52 leiligheter samt P-kjeller og skal tilfredsstille krav i TEK10 til tetthet, inneklima og energieffektivitet.

Bygningsfysikk er de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning. Typiske bygningsfysiske problemstillinger er varmeisolering av bygninger, lufttetthet og fuktsikring mot vanndamp og fritt vann. Akustikk og brann er også fysiske prosesser som hører inn under dette, men disse fagene er vanligvis skilt ut som egne fag da de er forholdsvis kompliserte og omfattende. Hensikten med dette som fag er å øke kompetansen omkring de ulike fysiske prosessene i en bygning blant annet for å redusere risikoen for byggskader.

Bygningsfysiske problemstillinger kan være kompliserte og har lett for å ”havne mellom to stoler” i en travel prosjekterings- og byggeperiode. Ved bruk av relativt små midler til god planlegging og kontroll, kan kostnader og konsekvenser pga feil reduseres. Med en bygningsfysisk rådgiver som har fokus på riktige konstruksjoner og detaljer, kan man oppnå langt færre feil og skader.

Nordre Jarlsberg Brygge

Energimerking ENØK-kartlegging termoenergi

Termoenergi NorgeKunder

Energimerking av Mølledammen Næringspark

Energimerking av Mølledammen Næringspark

Energimerking, ENØK-kartlegging, Termoenergi

Termoenergi Norge AS har fått i oppdrag å energimerke, energivurdere tekniske anlegg samt enøkkartlegging av Mølledammen Næringspark.
Dette viser at Mølledammen Næringspark tar ansvar for miljøet, og for sine ansattes, leietakeres og kunders inneklima og at de følger dagens lovverk.

Om energimerkeordningen

Energimerkesystemet er grunnlaget for å gjennomføre energimerking av boliger og yrkesbygg. Energimerkesystemet består av beregningskjerne, pre-prosessor og attestgenerator. I tillegg har systemet en database med ferdige energiattester og energiattester under arbeid. Ordningen er hjemlet i energimerkeforskriften og administreres av Enova.

Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger

Alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Energivurdering av teknisk anlegg

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med ordningen er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Plikten til energivurdering trådte i kraft fra 1.1.2010.

Plikten til energivurdering gjelder

• Kjelanlegg som er fyrt med fossilt brensel og har nominell effekt høyere enn 20 kW (regelmessig).

• Klimaanlegg for kjøling og ventilasjon med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anlegg som samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 kvm. Ventilasjonsanlegg som betjener en enkelt bolig er unntatt så lenge nominell effekt er under 12 kW (regelmessig).

• Eldre varmeanlegg med en kjel som er fyrt med fossilt brensel, har nominell effekt høyere enn 20 kW og har en alder på 15 år (engangsvurdering)